ආණ්ඩුව මුතුරාජවෙල ගැසට්ටුවත් වෙනස් කර ගනියි.
නවතම

ආණ්ඩුව මුතුරාජවෙල ගැසට්ටුවත් වෙනස් කර ගනියි.

මුතුරාජවෙල අභය භූමිය හා ඒ ආසන්න විශාල භූමි ප්‍රදේශයක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටතට පවරමින් නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනයද හකුලා ගනිමින් එය සංශෝධනය කර නැවත ගැසට් කිරිමට රජයේ අවධානය යොමුව ඇත. මුතුරාජවෙල තෙත්බිම් භූමිය පිලිබඳ…