ඇමති ලොහාන්, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් CID යට පැමිණිල්ලක්!
නවතම

ඇමති ලොහාන්, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් CID යට පැමිණිල්ලක්!

හිටපු බන්ධනාගාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට ගොස් දෙමළ සිරකරුවන් පිරිසකට මරණීය තර්ජන සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට හා එම තොරතුරු වසන් කළ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් , බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක යන තිදෙනා අත්අඩංගුවට ගන්නා…