පොදු දේපල චෝදනාවෙන් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් නිදහස්!
නවතම

පොදු දේපල චෝදනාවෙන් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් නිදහස්!

2016 දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිදුකළ බැඳුම්කර වෙන්දේසියේ දී රුපියල් බිලියන 36කට වඩා වටිනාකමකින් යුත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සම්බන්ධයෙන් සාපරාධී විශ්වාසය කඩ කළේ යැයි චෝදනා එල්ල වී සිටින හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක ඇතුළු විත්තිකරුවන්…