මහර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට කමිටු 4ක්
නවතම

මහර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට කමිටු 4ක්

මහර බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට මේ වන විට කමිටු 4ක් පත් කර ඇතැයි අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල පවසයි. ඒ් අනුව දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමින් පරීක්‍ෂණයක් කිරීම සඳහා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් පත්කළ බන්ධනාගාර කොමසාරිස්වරයකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන්…