ඩොලර් හිඟය නිසා දුම්රිය මාර්ග නඩත්තුවට බාධා
නවතම

ඩොලර් හිඟය නිසා දුම්රිය මාර්ග නඩත්තුවට බාධා

ඉංජිනේරු වෘත්තීය සමිති සංගමය ප්‍රධාන සභාපති කේ.ඒ.යු කොන්තසිංහ  සඳහන් කළේ, මාර්ග නිසි ලෙස නඩත්තු නොකිරීම මුහුදු බඩ මාර්ගයේ දුම්රිය පීලි පැනීම් ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බවයි. ඊයේ දිනයේ කොළඹ මහලේකම් කාර්යාලය අසළ දුම්රිය එන්ජිමක්…