අධිකරණය තමන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරගත යුතුයි!
නවතම විශේෂාංග

අධිකරණය තමන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරගත යුතුයි!

“අනිද්දා” සංස්කාරක නීතිඥ කේ. ඩබ්ලිව්. ජනරංජන රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා උසාවියට අපහාස කිරීම පිළිබඳව අපි හැමෝම දන්නවා ඔහුට අවුරුදු හතරක සිර දඬුවම් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳව නීතිය ගැන දැන් නැවතත් අලුත් සාකච්ඡාවක්…