අදවන් දිනක ඝාතනය කළ බෙනාසීර් භූතෝ…!
නවතම විශේෂාංග

අදවන් දිනක ඝාතනය කළ බෙනාසීර් භූතෝ…!

වසර දහ හතරකට පෙර අද වැනි දවසක පාකිස්ථානයේ හිටපු අගමැතිවරිය වූ බෙනසීර් භූතෝ මැතිවරණ රැළියකට එල්ල වූ ප්‍රහාරයකින් ඝාතනය විය. වහලය විවෘත කළ රථයේ ගමන් කරන බෙනසිර් වෙත ආධාරකරුවන් අතරින් එල්ල වන වෙඩි ප්‍රහාරයකි. සමබරතාව…