ඩොලරය සහ ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකු පණිවිඩ !
නවතම

ඩොලරය සහ ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකු පණිවිඩ !

ඇමරිකන් ඩොලරයක් සදහා ගෙවනු ලබන රුපියල් ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට  තීරණය කර නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරද්දී, පෞද්ගලික  බැංකු විසින් අත්තනෝමතික ලෙස මුදල් අනුපාතික ඉහල දැමීමට පියවර ගෙන තිබේ. බලපත්‍රලාභී බැංකු වලට ශ්‍රී…