දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය, සාක්ෂි ආඥා පනත් වල යල් පැන ගිය වචන වෙනුවට අලුත් වචන!
නවතම

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය, සාක්ෂි ආඥා පනත් වල යල් පැන ගිය වචන වෙනුවට අලුත් වචන!

වසර 72 කට පසුව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහ පනත් කෙටුම්පතේ සහ සාක්ෂි ආඥා පනතේ යල් පැන ගිය වචන හා යෙදුම් වෙනුවට කාලීන වචන හා යෙදුම් එක් කර ඇත. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය, සාක්ෂි ආඥා පනත් කෙටුම්පත හා…