ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 36 ක් පාඩු ලබයි?
නවතම

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 36 ක් පාඩු ලබයි?

ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සහ ලිට්රෝ ටර්මිනල් සමාගමේ විගණන කටයුතු විගණකාධිපතිවරයා හරහා සිදු කර නොමැති බව කෝප් කමිටුව පවසයි. මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කෝප් කමිටුව පසුගිය 23 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේදි රැස් විය. එහිදී ශ්‍රී ලංකා…