රැඳවියන්ට  ආත්ම ගරුත්වයක් සමඟ ජීවත් වීමේ අයිතියක් ලබා දී  නැහැ! –  ආචාර්ය විසාකේස චන්ද්‍රසේකරම්
නවතම

රැඳවියන්ට  ආත්ම ගරුත්වයක් සමඟ ජීවත් වීමේ අයිතියක් ලබා දී  නැහැ! –  ආචාර්ය විසාකේස චන්ද්‍රසේකරම්

රැඳවියන්ව ගාල් කර තැබීමෙන් කොරෝනා වැනි වසංගයක් පැතිර යන අවස්ථාවක ඔවුන්ට ජීවිත බයක්  ඇති වෙන නමුත්  මේ රජය ඉතාම නොසැලිකිමත් ආකාරයෙන් ඔවුන්ට හිමි ජීවත් වීමේ අයිතිය අහිමි කර දැමීමේ තත්ත්වයක් උදා වී ඇතැයි ආචාර්ය විසාකේස…

ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ ඉල්ලා අඟුණකොළපැලැස්ස රැඳවියන්ගේ විරෝධතාවය තව දුරටත්!
නවතම

ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ ඉල්ලා අඟුණකොළපැලැස්ස රැඳවියන්ගේ විරෝධතාවය තව දුරටත්!

අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සමඟ සාකච්ඡාවක් සදහා අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලෙසට ඉල්ලමින් අඟුණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් පිරිසක් අද (29)  දිනයේද සිරමැදිරියක වහලය මත නැඟ සිටියහ. පසු ගිය 23 දින අඟුණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ සිර මැදිරි දෙකක වහලවල් මත…