වැස්සක් පේන්න නෑ ඒත් මාදුරුඔය පිඹුරත්තෑව වාන් දමයි.
නවතම

වැස්සක් පේන්න නෑ ඒත් මාදුරුඔය පිඹුරත්තෑව වාන් දමයි.

වැස්සක් පේන්නවත් නැති කළක ආශ්චර්‍යමත් ලෙස පසුගිය සඳුදා (7) සිට මාදුරුඔය සහ පිඹුරත්තෑව ජලාශ වාන් දමමින් ජනතාව පුදුමයට පත් කරමින් ඇතැයි වාර්තා වෙයි. කොත්මලේ, වික්ටෝරියා, රන්දෙණිගල, රන්ටැඹේ ජලාශවලින් පැමිණෙන ජලය වියානා ඇල හරහා මාඳුරුඔය සහ…