නියපොත්තෙන් කඩන්න තියන දේ පොරවෙන් කපන තැනට පත් වෙමුද?
නවතම විශේෂාංග

නියපොත්තෙන් කඩන්න තියන දේ පොරවෙන් කපන තැනට පත් වෙමුද?

අන්තවාදී ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ගිනි පුපුරු අවුළුවන සමාජ මාධ්‍ය වෛරී කථනයට එරෙහිවෙමු “මහත්තයා මට දරුවො හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. කුරුණෑගල ටවුමේ රෙදි ලෑල්ලක් දාගෙන රෙදි විකුණලා තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අපි මුස්ලිම්. මගේ දරු පවුල ජීවත් කරවන්න මේකෙන්…