රාවණා හොයපු අපිට රාමා මුණගැසීම…
නවතම විශේෂාංග

රාවණා හොයපු අපිට රාමා මුණගැසීම…

මතකද ඒ කාලේ අපි රාවණා හෙව්වා? ගොඩක් තාප්පවල රාවණා ඇන්ද? රාවණා ගුහාව හොයන් ගියා? පුරාවිද්‍යා සාධක හෙව්වා? කතිකාවක් නිර්මාණය කළා? බඩගිණි නිසා දැන්නම් මතකත් නැතුව ඇති රාවණා කියල කෙනෙක් අපි හෙව්වා කියලවත්. හැබැයි මතකය අවදිකළොත්…