වහාම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න
නවතම

වහාම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න

රට තුළ උද්ගත අර්බුදකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වහාම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න යැයි කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂගෙන් ඉල්ලා ඇතැයි කරුණු වාර්තා වෙයි. මේ අතර පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා හෙට…