මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිවාස ගිනිතැබීම්, පොදු දේපල පනතට අයිති ද?
නවතම විශේෂාංග

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිවාස ගිනිතැබීම්, පොදු දේපල පනතට අයිති ද?

පසුගිය මැයි මස 9 වනදා ගෝල්ෆේස් පිටියේ සිටි සාමකාමී විරෝධතාකරුවන්ට පහරදීමෙන් ආරම්භ වූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලඅවසානය සටහන් වූයේ බොහොමයක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පුද්ගලික නිවාසවලට ජනතාව හානි කිරීමෙනි.එම හානිකිරීම්සහ ගිනිතැබීම් සම්බන්ධව සැකකරුවන් මේ වන විට අධිකරණය ඉදිරියට පමුණුවන…