අන්තර්ජාල මුල්‍ය වංචා කරුවන් ගැන මහබැංකුව හෙළිකරයි!
නවතම

අන්තර්ජාල මුල්‍ය වංචා කරුවන් ගැන මහබැංකුව හෙළිකරයි!

අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් මුල්‍ය වංචා වලින් ප්‍රවේශම් වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දැනුම් දෙන්නේ සමාජ ජාලා, අන්තර්ජාලය පදනම් කර ගත් සහ ජංගම දුරකතන යෙදුම්…