ලංකාව කියන්නේ දැන් අවුරුදු 74 ක මහල්ලෙක්..!
නවතම විශේෂාංග

ලංකාව කියන්නේ දැන් අවුරුදු 74 ක මහල්ලෙක්..!

අද ලංකාව එයාගේ 74 වෙනි උපන්දිනය සමරනවා. ලංකාව කියන්නේ හැමදාම වයසට ගිය රටක්. තරුණ උනේ නෑ කවදාවත්. නවීනත්වය අරහන් වුනා එයාට හැමදාම. අද ඉන්න ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ රොත්ත දිහා බැලුවාම උන් බහුතරය ලංකාවට වඩා වයසයි. නාකියි.…