ඌරන්ගේ මාලු ඌරන් පිට ම තබා කපා සැකසූ පෝක්..!
නවතම විශේෂාංග

ඌරන්ගේ මාලු ඌරන් පිට ම තබා කපා සැකසූ පෝක්..!

ඊයේ (පෙබ:06) හවස අසංක සායක්කාරගේ 'ඌරෝ අතර පෝක්' බලන්නට කලින් උදේ ජෝජ් ඕවල්ගේ 'ගොවිපොළේ කැරැල්ල' කියවන්න ගත්තේ, ධවල පැහැ සූකර මේජර්ගේ මතකයට එබෙන්නට ය. කතාව පටන්ගන්නවිට මේජර් අනාගත කැරැල්ලක් කර ලබාගත හැකි සැපත ගැන නැත්නම්…

“ඇන්ටික් කඩයක මරණයක්” පිළිබදව විදර්ශන කන්නන්ගර
නවතම විශේෂාංග

“ඇන්ටික් කඩයක මරණයක්” පිළිබදව විදර්ශන කන්නන්ගර

ඇන්ටික් කඩයක..., 'සදාතනික වර්තමානය' විකිණීමට තිබේ.. ! 'අනාගතය අදයි'...!! ඇතුළත පිටත ද ? පිටත ඇතුළත ද ? කලාවේ ආකෘතිය යනු පිට කවරයක් වැනි බාහිර ආවරණයත් වන බවත් එහි අන්තර්ගතය යනු ඇතුළත මදය වැනි යමක් බවත්…