දෙරණට එරෙහිව ”දම්පල් දරුවෝ” ගෙන් පැමිණිල්ලක්!
නවතම

දෙරණට එරෙහිව ”දම්පල් දරුවෝ” ගෙන් පැමිණිල්ලක්!

දෙරණ මාධ්‍ය ආයතනය සහ පොදු ටෙලි නාට්‍යයේ නිෂ්පාදකයින් විසින් 2006 අංක 27 දරණ දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනතේ විධිවිධානයන් උල්ලංඝනය කරමින් ටෙලි නාට්‍යයක් විකාශය කිරීම සම්බන්ධව අද (08) දින ”දම්පල් දරුවෝ” ජාතික සංවිධානය…