පුවත්පත් මණ්ඩල පනත සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය!
නවතම

පුවත්පත් මණ්ඩල පනත සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය!

විද්‍යුත් හා නව මාධ්‍ය ද ආවරණය වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ. 1973 අංක 05 දරන ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනතේ විධිවිධාන පුවත්පතට පමණක් සීමා වී ඇති…