කම්කරුවෙකුට රක්ෂණ වන්දි/ අරමුදල් හිමි නැද්ද?
නවතම

කම්කරුවෙකුට රක්ෂණ වන්දි/ අරමුදල් හිමි නැද්ද?

වැඩ බිම් වලදී බොහෝ විට අනතුරු වලට ලක් වන්නේ මේ රටේ කම්කරු පන්ති ජනතාව වන අතර  ඒ නිසා කම්කරුවන්ගේ යහපත උදෙසා පවතින  රක්ෂණ වන්දි ක්‍රම ප්‍රමාණවත් නැති හෙයින්  නීති වෙනස් කර වැඩ වැඩබිම්වල, වැඩපළ වල…