කම්කරු නීති අදාළ නැති වසංගත සමයේ ඇඟලුම් ශ්‍රමය.
නවතම විශේෂාංග

කම්කරු නීති අදාළ නැති වසංගත සමයේ ඇඟලුම් ශ්‍රමය.

ඇඟලුම් අපනයනය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයේ ප්‍රධානතම අංගයක් වේ. විදේශගත ශ්‍රමිකයන් ගෙන් ලබන ආදායමට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව විදේශ විනිමය උපයනු ලබන ප්‍රමුඛතම ආර්ථිකය ඇඟළුම් කර්මාන්තය. එමගින් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත රැකියා නිර්මාණය කිරීමක් ද සිදු විය. ශ්‍රී…