ටයිල් ආනයන තහනම පාරිභෝගිකයා ගසා කෑමට ලක් කිරීමක්ද?
නවතම

ටයිල් ආනයන තහනම පාරිභෝගිකයා ගසා කෑමට ලක් කිරීමක්ද?

ලංකාව මේ වන විට ඇත්තේ උග්‍ර ආර්ථික අර්බුදයකය. විදේශයෙන් ගත් ණය ගෙවා ගැනීමේ හැකියාවක් නැත. මන්ද මෙරට අය ශේෂයට වඩා වැය ශේෂය ඉහළ යාම නිසාය. අපනයනයට වඩා ආනයනය වැඩිය. මේ නිසා වත්මන් රජය විදේශයෙන් මෙරටට…