“සුව සැරියේ ඊලඟ අදියර වශයෙන් ගුවනින් රෝගීන් ගෙන යාම ආරම්භ කරනවා” රනිල් වික්‍රමසිංහ (එජාප නායක)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment