පාර්ලිමේන්තුව සතු බලය විධායකය ගන්නයි මේ හදන්නේ! – එරංග ගුණසේකර (ජාතික සංවිධායක – සමාජවාදී තරුණ සංගමය)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment