මැතිවරණ නොනගත කාලයේ ආගමික ස්ථාන තුල දේශපාලකයින්ට ඉඩ දෙන්න එපා! – මංජුල ගජනායක (මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ණ මධ්‍යස්ථානය)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment