ජනාධිපති වචන 10 ක් කථා කලොත් 6 ක්ම බන්ධනාගාර ගැන, නමුත් ඇතුලෙ වෙන වදහිංසාවන් වලක්වන්න පියවරක් නෑ!

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment